Skolan

Under 1600- och 1700-talen gjordes många och stora förändringar i skolan. Kyrkan och prästerna tyckte att det fanns en stor okunnighet om den kristna läran hos de arbetande barnen. Barnen saknade ofta läsundervisning och kunde därför inte lära sig om kristendomen. Kyrkan och prästerna tyckte därför att det var nödvändigt att anställa en lärare för undervisning av både yngre och äldre barn.

En ny skolordning infördes i mitten av 1700-talet i Stockholm. I skolordningen skiljde man på tre olika grupper av elever i kyrkskolan. Den första var de som skulle ägna sig åt manuellt arbete, den andra var de som skulle arbeta med handel och den tredje var de som skulle fortsätta och läsa på akademisk nivå.

Under 1700-talets andra hälft skapades olika fattigskolor för både pojkar och flickor. Skolornas främsta syfte var att minska lösdriveri och tiggeri och att ta hand om barnen tills att de kunde få ett eget arbete.

Det är svårt att hitta bilder på skolor från 1700-talet.
Däremot kan du på Skansen i Stockholm idag se Väla skola som är från mitten av 1800-talet.

Källa: Privat bildDiskussionsfrågor:
Under 1700-talet fick barnen gå i skolan för att lära sig om den kristna läran. Varför går man i skolan idag?

Hur tror du att 1700-talets läromedel och material i klassrummet skiljer sig från idag?

Idag har vi skolplikt. Det innebär att alla måste gå i skolan. Hur tror du att det var på 1700-talet?Referenser:
Berggren, Lars & Greiff, Mats (2009). En svensk historia från vikingatid till nutid. 2., [bearb.] uppl. Lund: Studentlitteratur


RSS 2.0