Manufakturer

Skillnaden på en industri och en manufaktur är att en manufaktur är en mindre industri utan mekanik. I en manufaktur finns det yrkesmän som jobbar under en indsutriman med hanverkarkompetens. Det fanns olika sorters manufakturer såsom metallmanufakturer, textilmanufakturer, smidesmanufakturer, pappersbruk och tobaksfabriker. Dessa låg till största del i städerna men i vissa fall fanns det även manufakturer inom vissa landsbygdsdistrikt.

Från början var arbetsplatsen den samma som hantverkarens hem och då bodde även gesäller och lärlingar där. Men när manufakturerna kom på 1700-talet skilde man åt på arbetsplats och hem. På manufakturerna samlades många arbetare under samma tak och då kunde man skapa arbetsfördelning. De högre uppsatta yrkesmännen kallades för mästare och under dessa arbetade gesäller och lärlingar. De fördelade sysslorna på ett sådant sätt att alla hade ett specifikt arbetsområde där de blev specialister inom vissa områden. Denna uppdelning ledde till att barn och kvinnor kunde utnyttjas i arbetet då de ansågs vara billig arbetskraft. Barnen sågs även som en tillgång då de hade mindre händer och lättare samt snabbare kunde utföra pilligt småjobb.


Diskussionsfrågor:
Hur ser en arbetsplats ut idag? Finns det några likheter mellan dagens arbetsplatser och hur manufakturerna såg ut?

Barn och kvinnor var billig arbetskraft. Varför tror du att det var så?

Kvinnorna var billigare arbetskraft och fick alltså mindre i lön. Tror du att kvinnor och män tjänar lika mycket idag?


Referenser:
- Berggren, Lars & Greiff, Mats (2009). En svensk historia från vikingatid till nutid. 2., [bearb.] uppl. Lund: Studentlitteratur
- Christensson, Jakob (red.) (2006). Signums svenska kulturhistoria. Frihetstiden. Lund: Signum


RSS 2.0